W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowało Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019.

 

Dla minimalizacji ryzyka zarażenia

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej dokonują kwalifikowania osób do pomocy żywnościowej telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W tym celu przygotowany został specjalny wzór skierowania (załącznik 5.1.). Skierowanie wypełnia pracownik ośrodka i przekazuje do właściwej organizacji partnerskiej. Kwalifikowanie może być dokonywane również w formie listy przekazywanej przez OPS do organizacji partnerskiej (zał. 7.1.).

MRPiPS apeluje do organizacji partnerskich o kontynuację dystrybucji żywności w sytuacji pandemii. Zwróciło się też z prośbą o zaangażowanie ośrodków pomocy społecznej w koordynację na poziomie lokalnym współpracy ze służbami w celu dostarczania pomocy żywnościowej do tych osób zakwalifikowanych do Programu, które są szczególnie narażone na brak dostępu do podstawowych artykułów spożywczych, zwłaszcza osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby samotne oraz osoby, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb.

W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

Czytaj też: Zakupów w kwarantannie nie zrobi policjant ani pomoc społeczna, ale współpracują


Wstrzymanie realizacji działań towarzyszących

Zaleca się, aby w okresie zagrożenia epidemicznego organizacje partnerskie wstrzymały realizację warsztatów w ramach działań towarzyszących. Niezrealizowanie części zaplanowanych działań nie będzie skutkować odpowiedzialnością finansową ze strony beneficjentów.

W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości danej organizacji partnerskiej.

Aktualne informacje i zalecenia dotyczące wszelkich działań można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.