W dniu 26 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja zasadniczo zmienia przepisy normujące wybór ławników sądowych; zakaz pełnienia funkcji ławnika rozciągnięto na radnych zasiadających w radach gmin, powiatów i sejmikach województw. Szczegółowo nowe zasady wyboru ławników omówione zostały w artykule Co samorządy gminne o wyborach ławników wiedzieć powinny - nowe zasady wyboru ławników.

Do konsultacji społecznych trafił również projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Zgodnie z projektem wypełnioną kartę trzeba będzie złożyć do rady gminy, na której obszarze kandydat mieszka, prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniony. Wzór ma być dostępny także w siedzibach organów gmin oraz za pośrednictwem Internetu.

Po dokonaniu wyboru rada gminy będzie zobowiązana przesłać niezwłocznie właściwemu sądowi karty wybranych ławników wraz z innymi dokumentami wymaganymi w rozporządzeniu.

Dokumenty kandydatów nie wybranych, które nie zostaną odebrane w terminie 60 dni, zostaną komisyjnie zniszczone. Przepis ten usuwa lukę prawną obecną w obowiązującym rozporządzeniu Minister Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) .

Na podstawie: www.prezydent.pl,  www.kwrist.mswia.gov.pl

Podyskutuj o tym temacie na FORUM

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370)

Pisaliśmy o tym również:
Wybory ławników 2011: ocena zgłoszeń kandydatów na ławników - wzory dokumentów
Co samorządy gminne o wyborach ławników wiedzieć powinny - nowe zasady wyboru ławników
Co z wyborem ławników?
Wybory ławników pod presją czasu
Radni samorządowi nie zostaną ławnikami
Ławnikiem nie zostanie radny gminy, powiatu i województwa