Jak podkreślił podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki polska wieś to szansa na rozwój całego kraju, a rząd traktuje Polskę jako dobro wspólne, które ma służyć wszystkim Polakom.
- Dla nas jest Polska od A do Z, od akceptacji do zwycięstwa dla wszystkich gmin, dla wszystkich powiatów. Traktujemy Polskę jako wielką wartość, jako dobro wspólne – powiedział szef rządu podczas Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przysusze.

Premier zadeklarował, że rząd będzie „dbać coraz bardziej o polską wieś, żeby polska wieś odzyskała należne jej miejsce w całej naszej strukturze, architekturze społecznej i gospodarczej w Polsce”.

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zaprosił organizacje sołtysów do aktywnego udziału w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, tak aby mogły one przedstawiać swoje postulaty i pomysły na tym forum. - Do tej pory nie było takiego zwyczaju. Teraz zapraszamy do współpracy - zakończył.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił założenia opracowywanego w resorcie "Paktu dla obszarów wiejskich". Pakt będzie służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich. Dokument ten ma być elementem realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

- Sądzę, że do końca pierwszego półrocza na mój wniosek rząd przyjmie "Pakt dla obszarów wiejskich", który obejmie wszystkie instrumenty, które w Polsce są stosowane i będą stosowane, jeśli chodzi o rozwój polskiej wsi. Po kilku latach powiemy, że zrobiliśmy wielki krok naprzód - powiedział Jurgiel.

Skonsolidowanie zadań wielu podmiotów w jednym dokumencie zapewni spójność pomiędzy działaniami rządu i samorządów.

- Pakt oparty jest  na czterech filarach. Pierwszym z nich jest opłacalność produkcji rolnej. W drugim filarze znajdują się wszystkie działania związane z jakością życia na obszarach wiejskich. Trzecim jest rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa aktywnego społeczeństwa. Czwartym jest sprawna administracja, gdzie zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w systemie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa – poinformował szef resortu rolnictwa.

W trakcie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przysusze premier Morawiecki wraz z ministrem Jurgielem wręczyli kilkudziesięciu sołtysom odznaki resortowe "Zasłużony dla rolnictwa".
W kompetencjach sołtysów jest m.in. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich, realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, a także uczestnictwo w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady gminy. Taki zakres pokazuje jak istotną rolę na wsi pełni sołtys.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa odbyły się 11 marca w Przysusze. W uroczystości udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, rzecznik rządu Joanna Kopcińska, wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz,oraz ponad tysiąc sołtysów, działaczy samorządowych i przedstawicieli organizacji wiejskich.