Osoby w kryzysie bezdomności skarżyły się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że nie mogły wziąć udziału w ostatnich wyborach samorządowych, bo nie zmieniono przepisów uniemożliwiających wpisywanie wyborców nigdzie niezamieszkałych do rejestrów wyborców.

 


Tylko adres umożliwiający kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że dokonano zmiany dotyczącej informacji podawanej w pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców. Osoby nigdzie niezamieszkałe mają wpisać w miejsce przeznaczone na adres stałego zamieszkania adres umożliwiający kontakt z nimi pracownikom organów gminy.

Rozwiązanie umożliwia osobom stale zamieszkującym na obszarze danej gminy, które z różnych względów nie są w stanie podać stałego adresu zamieszkania, złożenie wniosku i w konsekwencji uzyskanie wpisu do rejestru wyborców.

Czytaj też: Bezdomni będą mogli głosować, jeśli podadzą adres do kontaktu

Od bezdomnych wymagano stałego miejsca zamieszkania

Do Biura RPO od lat wpływają skargi obywateli mających kłopoty z wpisaniem się do rejestru wyborców.  To przede wszystkim osoby nigdzie niezamieszkałe, bezdomne, od których w urzędzie gminy wymagano podania adresu stałego zamieszkania, z nazwą ulicy, numeru domu oraz mieszkania.

Czytaj też: Bezdomni nie mogli głosować, a wkrótce kolejne wybory

W listopadzie 2018 r. po ujawnionych kłopotach z głosowaniem w wyborach samorządowych, a przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu, Adam Bodnar wystąpił do MSWiA o informację nt. działań w celu pełnego zagwarantowania praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych.

W resorcie toczyły się prace w tej sprawie, nie zakończyły się jednak przed wyborami samorządowymi 2018 r.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP w dniu 27 listopada 2018 roku pod poz. 2209 i weszło w życie z dniem 12 grudnia 2018 roku.

Zobacz też komentarz praktyczny: Zasady ustalania odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Prowadzenie rejestrów wyborców przez gminę