Rozporządzenie ws. rejestru wyborców ma być zmienione. Na początku sierpnia br. Państwowa Komisja Wyborcza wystosowała pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rozporządzenia ws. rejestru wyborców. O nowelizację prawa umożliwiającą głosowanie w wyborach osobom bezdomnym apelował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adres, pod którym możliwy będzie kontakt

Obecnie wzór wniosku o znalezienie się wśród uprawnionych do głosowania wymaga wskazania adresu, pod którym wnioskodawca zadeklaruje stałe zamieszkanie.

Jak nam powiedziała szefowa KBW Magdalena Pietrzak, na wniosek PKW i po uzgodnieniach z tym organem, MSWiA ma zmienić przepis. - Poprosiliśmy o zmianę w tym zakresie, w związku z czym w formularzu do składania wniosków o dopisanie do rejestru znajdzie się sformułowanie, że wyborca nigdzie niezamieszkały, a przebywający stale na obszarze gminy, wpisuje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników organów gminy – podkreśliła.

Rejestr i spis wyborców

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania. Osoby ze stałym meldunkiem na terenie gminy są w rejestrze z urzędu. O wpis do rejestru wyborców można zawnioskować np. w przypadku meldunku czasowego. Wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Dla każdego obwodu głosowania sporządza go wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r. Druga tura głosowań nastąpi po dwóch tygodniach, czyli 4 listopada.

Czytaj także więcej informacji wyborczych