Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.


Odpowiedź

Kwota subwencji wynosi: 49.797,95.

Uzasadnienie


W celu obliczenia należnej kwoty subwencji na ucznia z niepełnopsrawnościami sprzężonymi należy pomnożyć finansowy standard podziału "A" subwencji ogólnej wynoszący w 2014 r. 5.241,89, przez odpowiednią wagę wynikającą z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Waga dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, będących wychowankami przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego wynosi 9,5. Kwota subwencji wynosi więc: 5.241,89 x 9,5 = 49.797,95. Kwotę tę należy przemnożyć przez tzw. "wskaźnik korygujący", który jest różny dla różnych jednostek samorządu terytorialnego. W sposób nieznaczny koryguje on wysokość subwencji w zależności od struktury zatrudnienia nauczycieli w danej j.s.t.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.