W książce „Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań.” omówiono zagadnienia dotyczące pracy radnego w radach gmin, powiatów i sejmików województw, ze szczególnym uwzględnieniem jego statusu prawnego jako funkcjonariusza publicznego.

Celem poradnika jest pomoc radnym jednostek samorządu terytorialnego w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu mandatu, a wyborcom wskazanie konkretnych środków mających na celu skuteczne egzekwowanie oczekiwań i obietnic przedwyborczych.W publikacji zaprezentowano:
• organizację wewnętrzną rady i sejmiku oraz ich organów pomocniczych, z uwzględnieniem kwesii budzących wątpliwości w nauce i doktrynie prawa samorządu terytorialnego (inicjatywa uchwałodawcza, rodzaje głosowań, zagadnienie interesu prawnego radnego),
• zasady prawidłowego konstruowania przepisów prawnych dotyczących zasad i trybu działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
• zadania i kompetencje rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w tym zagadnienia kontroli nad ich działalnością,
• zasady i tryb działania komisji stałych i doraźnych,
• rolę i zadania przewodniczącego rady/sejmiku,
• problematykę statusu prawnego radnego jego uprawnienia i obowiązki,
• zagadnienia dotyczące diety i zwrotu kosztów podróży,
• zasadę jawności w działaniu organów stanowiących, ich komisji oraz zagadnienie dostępu do informacji publicznej,
• problematykę przepisów antykorupcyjnych,
• mechanizmy uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej.
Opracowanie zostało wzbogacone o liczne wzory i przykłady uchwał oraz postanowień proceduralnych, ułatwiających efektywne wykonywanie mandatu radnego.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla radnych gmin, powiatów, sejmików województw oraz organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również pracowników samorządowych zajmujących się przedmiotową problematyką. Będzie ponadto stanowić cenne źródło wiedzy dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji.

Zobacz książkę „Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań.” w ofercie internetowej księgarni Profinfo.pl>>>