Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym jest zatrudniony w naszej instytucji od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (pierwsza umowa o pracę z tym pracownikiem). W tym okresie ww. pracownik odbył służbę przygotowawczą i zdał egzamin kończący tę służbę z wynikiem pozytywnym.

Czy pracodawca może zatrudnić tego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony np. na 2 lata, czy powinien zatrudnić pracownika na umowę na czas nieokreślony, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych?


Odpowiedź

W opisanej w pytaniu sytuacji, istnieje możliwość zawarcia terminowej umowy o pracę, tj. na czas określony.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust. 1 zd. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) - dalej u.p.s., stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 6 u.p.s., pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Zgodnie z powyższymi przepisami (art. 16 ust. 1 u.p.s.) pracownika samorządowego można zatrudnić zarówno na podstawie umowy u pracę na czas określony (pamiętając o ograniczeniach wynikających z kodeksu pracy) jak i na czas nieokreślony. Art. 16 ust. 2 u.p.s. przewiduje jedynie sytuację, w której zawarcie umowy terminowej i to na czas ściśle określony, jest obligatoryjne co jednak nie wyklucza możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony w innych sytuacjach, o ile taka jest wola stron.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.