Organ nadzoru budowlanego powiadomił prokuraturę o dokonaniu samowoli budowlanej Sąd wezwał na rozprawę, w charakterze świadka, pracownika organu nadzoru budowlanego, zaznaczając, iż jego obecność jest obowiązkowa.

Czy wezwanie sądu jest właściwe?

 

Odpowiedź
Wezwanie przez sąd pracownika nadzoru budowlanego w charakterze świadka na rozprawę z obecnością obowiązkową, w związku z zawiadomieniem prokuratury o samowoli budowlanej, jest uprawnione. Sąd może wezwać na świadka każdego, a świadek musi się stawić na wezwanie sądu i złożyć zeznania, chyba że przysługuje mu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – dalej k.p.k., prawo odmowy złożenia zeznań (są to tzw. zakazy dowodowe).

Uzasadnienie

Na początku należy wskazać, że zgodnie z brzmieniem art. 90 Prawa budowlanego – dalej pr. bud. , kto w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b wykonuje roboty budowlane popełnia przestępstwo i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Na organach nadzoru budowlanego spoczywa prawny obowiązek zawiadamiania prokuratora lub Policji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu – zob. art. 304 § 2 k.p.k. Każda osoba, która została wezwana do stawiennictwa w sądzie w charakterze świadka w trybie zgodnym z przepisami k.p.k. ma obowiązek stawienia się i złożenia zeznań, nawet, jeśli według jej wiedzy nie posiada informacji o faktach istotnych dla sprawy – zob. art. 177 § 1 k.p.k. Trzeba wskazać, że postępowaniu administracyjnym w sprawie samowoli budowlanej prowadzonym przez organy nadzoru budowlanego następuje ustalenie, czy popełniono czyn zabroniony oraz kto tego czynu dokonał. Zatem dopuszczenie przez sąd dowodu z zeznań świadka jest uprawnione i przeprowadzenie tego dowodu może dotyczyć istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych związanych z prowadzeniem robót budowlanych w warunkach samowoli budowlanej.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)