Wyłącznie w drodze naboru w formie konkursu może się ubiegać o ponowne zatrudnienie w tym samym urzędzie pracownik samorządowy zwolniony na podstawie art. 53 k.p.

Podstawą do wysunięcia powyższej tezy jest wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2009 r. (sygn. I PK 120/09).

Pracownik urzędu gminy, w trakcie zatrudnienia wielokrotnie był niezdolny do pracy w skutek choroby. Stało się to podstawą do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 par. 1 pkt 1 lit. b k.p. Następnie urząd gminy ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Pracownik zwrócił się do pracodawcy o ponowne zatrudnienie. W wyniku jednak przeprowadzonego na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych konkursu na wakujące stanowisko zatrudniony został inny kandydat.

Sąd rejonowy uznał powództwo zwolnionego pracownika za nieuzasadnione. W ocenie sądu mająca zastosowanie w tej sprawie ustawa o pracownikach samorządowych z 22 marca 1990 r. ma pierwszeństwo w stosowaniu przed kodeksem pracy.

Sąd Najwyższy potwierdził obowiązek urzędu gminy do przeprowadzenia konkursu. Zwrócił uwagę, że obowiązek ten miał zastosowanie zarówno dla nowo zatrudnionych kandydatów, jak i kandydatów już w tym urzędzie pracujących. W związku z powyższym pracownik, z którym rozwiązano umowę na podstawie przepisów k.p., może być zatrudniony tylko w ramach tej otwartej procedury konkursowej.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 4 lutego 2010 r.