Jak poinformowano na stronie internetowej Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, wejście w życie ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) spowodowało konieczność stosowania oprogramowania komputerowego do rejestracji szpitali przez urzędy wojewódzkie. A takowego w dalszym ciągu nie posiadają, przez co nie można dokonać rejestracji jednostek ani zmian w ich statutach. Tymczasem właśnie teraz trwają postępowania konkursowe organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli szpital nie będzie spełniał wymogów organizacyjnych, by wziąć udział w konkursie, jego funkcjonowanie w przyszłym roku może być poważnie zagrożone.

Wiceprezydent Pracodawców RP - Andrzej Mądrala - przewiduje, że taki stan rzeczy skutkować będzie procesami cywilnymi o wielomilionowe odszkodowania, jeżeli nie z własnej winy część szpitali zostanie wyeliminowanych z postępowań kontraktowych. Stanie się to, jeżeli NFZ przeprowadzi i rozstrzygnie ogłoszone postępowania konkursowe w istniejącym stanie rzeczy. Dlatego, zdaniem wiceprezydenta Mądrali, należy natychmiast odwołać procedury kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2012 oraz następne lata i aneksować obowiązujące umowy świadczeniodawców na trzy miesiące następnego roku.

Taka sytuacja, obok biurokracji i niekiedy niechętnych zmianom związków zawodowych, może utrudnić sytuację jednostek samorządu terytorialnego, które zdecydowały się na przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319)