Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie w sprawie złego stanu technicznego obiektu budowlanego. Pełnomocnik strony postępowania wnosi pisma drogą e-mail i żąda odpowiedzi również w formie e-mail. Pisma nie posiadają podpisu elektronicznego.


Czy w takim przypadku organ powinien uznać wniesione pisma niepodpisane elektronicznie i zgodnie z żądaniem strony odpowiedzi udzielać w e-mailu?

Czy można wezwać wnoszącego takie pismo do uzupełnienia o podpis elektroniczny?

Odpowiedź

Należy wezwać wnoszącego pismo do jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) – dalej u.i.d.


Podaniem, w rozumieniu ww. przepisu są wszelkiego rodzaju oświadczenia woli stron i uczestników postępowania, z którymi podmioty te występują wobec organu administracji publicznej.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 u.i.d. – zob. art. 63 § 3a pkt 1 k.p.a. Jak wynika z art. 20a ust. 1 u.i.d. identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty publiczne następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub profilu zaufanego ePUAP. Zatem wniesienie przez stronę (pełnomocnika) podania w formie dokumentu elektronicznego powinno nastąpić poprzez wykorzystanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez platformę ePUAP.


WSA w wyroku z dnia 14 października 2011 r., VI SA/Wa 1124/11, wskazał, że brak na podaniu wnoszonym w formie elektronicznej bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest brakiem formalnym, który może być usunięty w trybie art. 64 § 2 k.p.a., o ile jest znany adres wnoszącego podanie.

Brak ten można więc uzupełnić przez przesłanie podania przez wnoszącego i opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź też wniesienia podania w formie pisemnej opatrzonego podpisem. Dodatkowo należy zauważyć, że możliwość tworzenia przez organy administracji publicznej elektronicznych skrzynek podawczych na ePUAP przewidziana została w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 546). Natomiast odrębną kwestią jest doręczanie przez organ, stronie lub innemu uczestnikowi postępowania, pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jak wynika z art. 391 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany doręczać pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdy o to wystąpiła strona lub inny uczestnik postępowania albo gdy podmioty te wyraziły zgodę na doręczenie pism za pomocą ww. środków.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .