Pisaliśmy o tym również:
Sąd musi mieć niezbędny czas do zgromadzania dokumentów sprawy (II GPP 5/09)


Postanowienie
 
z dnia 8 grudnia 2009 r.
 
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
 
II GPP 5/09
 
Ocena zarzutu przekroczenia rozsądnego terminu do rozpatrzenia sprawy nie może nie uwzględniać przeciętnego czasu oczekiwania na rozpoznanie sprawy w prawidłowo funkcjonującym sądzie.
 
 
Skład orzekający
 
Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Myślińska.
Sędziowie NSA: Kazimierz Brzeziński, Jerzy Sulimierski.
 
Sentencja
 
Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi B. K. na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie ze skargi B. K. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów postanawia: oddalić skargę
 
 
Uzasadnienie faktyczne
 
B. K. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie toczącej się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W., sygn. akt VI SA/Wa 1275/09 ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...], utrzymującą w mocy uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] lutego 2009 r., [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów. Skarżący wniósł o:
- stwierdzenie przewlekłości w przedmiotowej sprawie,
- podjecie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie poprzez wyznaczenie w terminie 2 tygodni rozprawy w niniejszej sprawie, rozpoznania sprawy oraz wydania wyroku,
- przyznanie na jego rzecz od Skarbu Państwa sumy pieniężnej w wysokości 20.000 złotych.
 
W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...] zaskarżył w dniu 18 maja 2009 r. Skarga wraz z odpowiedzią Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2009 r. została przekazana Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.. Skarżący wskazał, iż dopiero na przełomie lipca i sierpnia został wezwany do uiszczenia opłaty, którą uiścił tego samego dnia, w którym otrzymał korespondencję z WSA w W.. Dalej skarżący podniósł, iż pomimo, że całość akt sprawy znajdowała się w Sądzie, a opłata od skargi została uiszczona natychmiast, w sierpniu i wrześniu 2009 r. nie dokonano żadnej czynności. Dopiero w październiku doręczono skarżącemu odpowiedź na skargę, która wpłynęła do Sądu w lipcu 2009 r., a termin rozprawy wyznaczono na 9 listopada 2009 r.
 
W ocenie skarżącego powyższe oznaczało, iż od wpłynięcia skargi do Sądu do wydania zarządzenia o wyznaczeniu terminu rozprawy upłynęło ponad 4 miesiące, zaś sama rozprawa została wyznaczona na termin przypadający po 5 miesiącach od momentu przekazania jej przez Ministra Sprawiedliwości.
 
Dalej skarżący podniósł, iż takie opóźnienie jest niezrozumiałe gdyż w jego ocenie sprawa jest dość prosta pod względem stanu faktycznego i prawnego, całość materiału dowodowego jest zgromadzona, nie istnieje konieczność wzywania świadków czy przeprowadzania czasochłonnych dowodów zaś istotę sprawy stanowi stwierdzenie czy organy wydające w sprawie orzeczenia zachowały się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, czy też nie.
 
 
Uzasadnienie prawne
 
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania należy w szczególności ocenić prawidłowość i terminowość czynności podjętych przez sąd, charakter sprawy, stopień jej prawnej i faktycznej zawiłości, znaczenie dla strony, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron a zawłaszcza strony, która wniosła skargę na przewlekłość postępowania.
 
W niniejszej sprawie skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w związku z upłynięciem w jego ocenie znacznego okresu czasu od momentu wpłynięcia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. do momentu wyznaczenia pierwszego posiedzenia.
 
Powyższe oznacza, iż przedmiotem oceny dla stwierdzenia czy w sprawie zachodzi przewlekłość postępowania czy też brak jest podstaw do takiego stwierdzenia, będzie prawidłowość i terminowość czynności podjętych przez Sąd pierwszej instancji.
 
Z akt przedmiotowej sprawy wynika, iż skarga B. K. wraz z odpowiedzią Ministra Sprawiedliwości wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. w dniu 16 lipca 2009 r.
 
Zarządzeniem z dnia 17 lipca 2009 r., a więc kolejnego dnia po wpłynięciu skargi, wydane zostało zarządzenie o wpisaniu sprawy do repertorium, wyznaczono sędziego sprawozdawcę oraz wezwano organ do nadesłania w ciągu siedmiu dni oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii listy obecności z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w L. z dnia [...] grudnia 2008 r., na którym została podjęta uchwała z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] (k:1). Również zarządzeniem z dnia 17 lipca 2009 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi (k: 15), który został uiszczony w dniu 4 sierpnia 2009 r. (k:18).
 
W dniu 11 sierpnia 2009 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pismo Wydziału Adwokatury, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości skierowane do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w L. z prośbą o niezwłoczne przesłanie bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. wymienionego w zarządzeniu z dnia 17 lipca 2009 r. (k:1) dokumentu zawierającego listę obecności z posiedzenia ORA w L. z dnia [...] grudnia 2008 r. (k:20).
 
Wraz z pismem z dnia 11 sierpnia 2009 r., które wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 17 sierpnia 2009 r. Okręgowa Rada Adwokacka w L. nadesłała wskazany powyżej dokument.
 
Następnie zarządzeniem z dnia 7 października 2009 r. został wyznaczony termin rozprawy na dzień 9 listopada 2009 r. (k: 25), która nie odbyła się (zdjęto z wokandy) z uwagi na konieczność ewakuacji pracowników z budynku Sądu.
 
Powyżej ustalony stan sprawy nakazuje w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjąć, iż Sąd pierwszej instancji podjął wszelkie niezbędne czynności zmierzające do prawidłowego i starannego przygotowania sprawy do rozpoznania.
 
Okres pięciu miesięcy jaki wskazuje skarżący, który upłynął od wpłynięcia sprawy (skargi) do wyznaczenia rozprawy wynikał z czasu jaki niezbędny był do zgromadzania dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpoznania sprawy, a którego upływ był niezależny od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego gdyż wynikał z czasu jaki organy administracji potrzebowały na wymianę korespondencji i wykonania nałożonego na nie zarządzeniem z dnia 17 lipca 2009 r. obowiązku nadesłania niezbędnych dokumentów - listy obecności z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w L. z dnia [...] grudnia 2008 r.
 
Nadto wskazać należy, iż obowiązek rozpoznania przez sąd sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - w rozsądnym terminie - dotyczy wszystkich spraw, które wpływają do danego sądu. Wszystkie sprawy zgodnie z treścią § 25 ust. 2 i § 31 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych, powinny być co do zasady rozpatrywane według kolejności wpływu. Oznacza to, iż ocena zarzutu przekroczenia przez Sąd rozsądnego terminu do rozpatrzenia sprawy nie może nie uwzględniać przeciętnego czasu oczekiwania na rozpoznanie sprawy w prawidłowo funkcjonującym sądzie (postanowienie NSA z dnia 26 listopada 2004 r., sygn. akt GPP 1/04).
 
Odnosząc powyższe stanowisko do niniejszej sprawy oraz mając na względzie rodzaj i termin podjętych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny czynności zmierzających do rozpoznania sprawy uznać należy, iż nie został przekroczony rozsądny termin do rozpoznania sprawy i nie wystąpiła nieuzasadniona zwłoka w przedmiotowej sprawie.
 
Odnieść się również należy do stanowiska skarżącego, który podnosił, iż niezrozumiałe było odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień 9 listopada 2009 r. i niewyznaczenie kolejnego terminu jej rozpoznania.
 
Otóż jak wynika z treści notatki służbowej sprawa wyznaczona na dzień 9 listopada 2009 r. zdjęta została z wokandy posiedzenia z uwagi na nagłą i nieprzewidzianą ewakuację pracowników budynku sądowego, zatem sprawa nie została rozpoznana z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Sądu.
 
Niewyznaczenie kolejnego terminu związane zaś było z wniesieniem przez skarżącego przedmiotowej skargi z dnia 10 listopada 2009 r. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, którą to skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny stosowanie do treści art. 7 cytowanej ustawy niezwłocznie wraz z aktami sprawy przedstawił Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, właściwemu do rozpoznania tejże skargi.
 
Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do stwierdzenia, iż w sprawie doszło do przewlekłości postępowania i w oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę oddalił.