"W większości tych szkół od kilku lat nie ma już uczniów, więc jest to postępowanie czysto formalne. Placówki, w których są jeszcze nieliczne oddziały, zostaną przekształcone lub zamknięte w momencie, gdy ostatnie roczniki zakończą naukę" - napisano w informacji prasowej stołecznego ratusza.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 2011 r. licea profilowane przestaną w ogóle istnieć do 1 września 2014 r. Od września 2012 r. trwa systematyczne ich wygaszanie, czyli nie przeprowadza się naboru do pierwszych klas. Na mocy ustawy likwidowane są też licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych. Niektóre szkoły przekształcone zostaną w licea ogólnokształcące dla dorosłych.

Jak zapewnia ratusz, proponowane przez miasto zmiany nie ograniczają dostępu uczniów do uzyskania wykształcenia zawodowego i ogólnego. "Już w tym roku szkolnym w Warszawie zostały uruchomione kwalifikacyjne kursy zawodowe, które pozwalają na uzupełnienie wykształcenia zawodowego na poziomie technikum" - przypomniano w informacji prasowej.

Wśród szkół, które chcą zlikwidować radni, są m.in.: liceum profilowane specjalne nr 38 wchodzące w skład specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego dla dzieci słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej oraz liceum profilowane specjalne nr 39 wchodzące w skład Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego.

Procedura zmierzająca do zlikwidowania publicznej szkoły lub przedszkola prowadzonego przez samorząd jest wielostopniowa. Rozpoczyna się od podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji szkoły (tzw. uchwały intencyjnej). Właściwym organem do podjęcia takiej uchwały jest rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.

Po podjęciu uchwały intencyjnej organ prowadzący jest obowiązany do zawiadomienia, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji (tj. do 28 lutego), o zamiarze likwidacji szkoły właściwego kuratora oświaty oraz rodziców uczniów lub samych uczniów w przypadku zamiaru likwidacji szkoły dla dorosłych.

Organ prowadzący szkołę publiczną obowiązany jest zasięgnąć opinii organu sprawującego nad nią nadzór pedagogiczny. Kuratorzy oświaty wyrażają opinię w sprawie likwidacji szkoły, nad którą sprawują nadzór pedagogiczny, m.in. po dokonaniu analizy zasadności projektowanych zmian. Negatywna opinia kuratora w kwestii likwidacji szkoły nie wstrzymuje jednak procedury likwidacji.

Samorząd musi też przedstawić do zaopiniowania projekt uchwały o zamiarze likwidacji szkoły bądź projekt uchwały o likwidacji szkoły związkom zawodowym.

Procedurę likwidacji szkoły publicznej kończy podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka wojewoda. Rozstrzygnięcie to podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. (PAP)

dsr/ hes/ ura/