Program Rady Nadzorczej PFRON „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” został zatwierdzony 18 marca i wszedł w życie z dniem ogłoszenia. Wypełnia on zapisy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przyjechali do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Finansowane w ramach programu mogą być koszty poniesione od 24 lutego br. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, a środki finansowe będą wypłacane do ich wyczerpania.

Środki w ramach programu PFRON mogą być przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami, którzy legalnie przebywają w Polsce oraz osoby pełnoletnie, jak i dzieci posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

W przypadku braku takiego dokumentu konieczne będzie oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna o posiadaniu orzeczenia wydanego w Ukrainie.

Czytaj także: PFRON i Fundusz Solidarnościowy także dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością>>

 

Trzy moduły programu PFRON

Moduł I, skierowany jest do samorządów powiatowych. Pomoc finansowa w jego ramach dotyczy sfinansowania uchodźcom wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. PFRON opracuje i udostępni samorządom powiatowym ramowe formularze wniosków o przyznanie świadczenia. Środki uchodźcom będą wypłacane w jednostkach wyznaczonych do tego przez samorządy powiatowe.

Moduł II, skierowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych i dotyczy finansowania lub dofinansowania kosztów przez nie poniesionych w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Wsparciem w ramach tego modułu mogą też być objęte osoby towarzyszące uchodźcom z niepełnosprawnościami. Samorządy mogą starać się o dofinansowanie działań i wtedy muszą wnieść wkład własny lub o finansowanie – wtedy nie mają obowiązku wnosić wkładu własnego. Jednak wniesienie wkładu własnego lub nie, nie jest kryterium oceny wniosku. Samorządy mogą zlecać wykonanie zadań w ramach programu organizacjom pozarządowym. W załączniku nr 1 do umowy z PFRON samorządy muszą określić planowaną liczbę beneficjentów, którym udzielą pomocy, w tym liczbę osób z I lub II stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem w systemie ukraińskim, a także liczbę osób im towarzyszących.

Moduł III, skierowany jest do niektórych organizacji pozarządowych, które pomagają uchodźcom w ściśle określony sposób. Finansowaniem mogą być także objęte osoby towarzyszące uchodźcom z niepełnosprawnościami. Organizacje pozarządowe mogą zawierać umowę z PFRON w partnerstwie z innym podmiotem i nie muszą wnosić wkładu własnego.

Czytaj też: Odpisy i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a koszty uzyskania przychodów >

Realizatorem programu w module I jest samorząd powiatowy, który przystąpi do programu, a w module II i III PFRON. W tym drugim przypadku samorząd wnioskuje o środki w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę jednostki samorządu. Samorządy otrzymają pieniądze z PFRON w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Program PFRON sfinansuje też wydatki samorządu powiatowego w module I ponoszone na obsługę programu do wysokości 2,5 proc. środków przekazanych w programie. Jeśli samorząd wykorzysta mniej niż 90 proc. tych środków w danym roku, wysokość kosztów obsługi programu będzie wyliczana od wysokości kwoty wykorzystanej na realizację programu. Formularze i wnioski są dostępne na stronie PFRON. 

 


Pomoc dla organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom

O środki w programie PFRON mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które:

 • mają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działają na ich rzecz co najmniej rok
 • są podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • pomagają uchodźcom z Ukrainy poprzez prowadzenie na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego ośrodka recepcyjnego dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy oraz osób im towarzyszących.

Warunki programu ściśle określają zadania, które musi wykonywać taki ośrodek recepcyjny, aby organizacja mogła starać się o środki w jego ramach, m.in.:

 • ośrodek musi działać w trybie ciągłym, 24 godziny 7 dni w tygodniu,
 • pobyt uchodźcy w nim nie powinien być dłuższy niż 2 dni, w wyjątkowych sytuacjach możliwy jest dłuższy czas pobytu,
 • w ośrodku może przebywać jednocześnie od 20 do 100 uchodźców z niepełnosprawnością i osób towarzyszących,
 • ośrodek powinien zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, szczególnie ruchowo,
 • zapewnia też opiekę psychologiczną, medyczną, i wszelką inną,
 • dysponuje pojazdem do przewozu osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • średni dobowy koszt pobytu jednej osoby w ośrodku - beneficjenta programu lub osoby towarzyszącej - nie może przekroczyć kwoty 130 złotych.

Koszty funkcjonowania ośrodka mogą być finansowane w ramach modułu III programu od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r.