Przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju projekt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został przyjęty w drodze uchwały przez Radę Ministrów.


Program Polska Cyfrowa (POPC) będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK.


Wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych oraz osiągnięcie największej przepustowości na obszarach, gdzie nie można zapewnić dostępu do internetu na warunkach rynkowych. Pomoc będzie polegała na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s.


PO PC będzie wspierać jednostki administracji rządowej w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, w takich obszarach jak np. e-administracja, e-zdrowie, e-sądy, e-zamówienia publiczne oraz e-kultura. Wspierane będą projekty przyczyniające się do zwiększenia interoperacyjności systemów informatycznych i rejestrów publicznych oraz obejmujące profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania.


Finansowana będzie także e-integracja, czyli działania szkoleniowe i doradcze dotyczące budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanych przede wszystkim do osób starszych (50+), nieaktywnych na rynku pracy, osób niepełnosprawnych, rencistów oraz emerytów - zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach. Działania będą również dotyczyć prowadzenia kampanii medialnych, których celem jest eliminowanie barier mentalnych przez podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych oraz działania mające na celu pobudzenie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.


Na realizację Programu Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 przeznaczono blisko 2,3 mld euro z funduszy UE.

Więcej: Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, premier.gov.pl