Obecnie obowiązujący art. 227 § 2 Ordynacji podatkowej nakłada na organ podatkowy obowiązek ustosunkowania się na piśmie do przedstawionych zarzutów. Wyrażony w tym trybie pogląd stanowi część składową materiału dowodowego i podlega ocenie organu odwoławczego na równi ze wszystkimi innymi dowodami ujawnionymi w postępowaniu. Taki zapis ustawy nie daje podatnikowi pewności, że otrzyma aktualną informację na temat bieżącej oceny prawnej sprawy.
           
Zdarza się, że organy odwoławcze zaznajamiają pismem stronę postępowania, bez konieczności składania przez nią wniosku i opłacania kopii pisma. Częstszą praktyką jest jednak, że organ podatkowy odmawia informacji odsyłając dopiero do decyzji, która zostanie wydana.
           
Ustawodawca chcąc poprawić komunikację między organem podatkowym prowadzącym postępowanie, a jego stroną i zapewnić pełniejszą realizację zasad: czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej oraz prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów, nałożył na organ podatkowy dodatkowy obowiązek poinformowania strony postępowania o sposobie ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów. Zmiana została ogłoszona 9 kwietnia, a wejdzie w życie 10 maja 2010 r.
 Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 57, poz. 355).