Do końca kwietnia samorządowcy mają czas na składanie oświadczeń majątkowych. Przy ich wypełnianiu radni często popełniają jednak błędy. Nieprawidłowości w tej kwestii skłoniły Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wydania specjalnego poradnika dla jednostek samorządu terytorialnego, w którym to wskazano najczęstsze uchybienia wypełniających.

Wśród nich znajdują się między innymi:
-nie wykazanie uzyskanego przychodu oraz dochodu z gospodarstwa rolnego
-brak wskazania przynależności konkretnych składników majątku do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
-brak określenia nazwy sprawowanej funkcji przez radnych, którzy wpisują tylko wykonywany zawód, zapominając o funkcji radnego
-brak podpisu wystawcy oświadczenia majątkowego
-pozostawienie pustych rubryk oświadczenia
-składanie niekompletnych dokumentacji (brak drugiego egzemplarza oświadczenia majątkowego, jego konkretnych stron czy zeznania podatkowego PIT)
- czy różnica w treści egzemplarzy oświadczenia

W celu uniknięcia powyższych nieprawidłowości Związek Powiatów Polskich zdecydował się umieścić na stronie internetowej swojego dziennika szereg wskazówek dla radnych. Wśród najistotniejszych zasad obowiązujących przy uzupełnianiu oświadczenia ZPP wskazał między innymi staranność, rzetelność, czy zupełność. Radni nie mogą zapomnieć o wykazaniu majątku znajdującego się zarówno w kraju, jak i za granicą, wskazaniu wierzytelności, czy określeniu na wstępie informacji o tym jaki ustrój majątkowym panuje między małżonkami.

W oświadczeniach nie zamieszcza się z natomiast tych elementów majątku, które należą do dzieci (chodzi tu o darowizny i spadki) czy majątku odrębnego współmałżonka i uzyskanych przez niego dochodów. Składane przez radnych oświadczenia dotyczą stanu na dzień wynikający z wymogów (nie chodzi o dzień, w którym sporządzono oświadczenie). W zakresie oświadczeń składanych wg stanu na koniec roku (chodzi o składane do końca kwietnia) należy dołączyć kopię całego, zupełnego oraz podpisanego zeznania dotyczącego wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). Warto natomiast podkreślić, że nie jest obowiązkowe załączanie do oświadczenia dokumentów źródłowych.

Za błąd uważa się pozostawianie pustych rubryk, czy wpisanie w nich słowa „nie” lub znaku „Z”. W przypadku gdy dana rubryka nie znajduje zastosowania, radni wpisują w niej „nie dotyczy”. Oświadczenie należy złożyć dwóch egzemplarzach o tej samej treści. W przypadku złożenia oświadczenia uzupełnionego przy użyciu komputera czy też przez inną osobę, składający ma obowiązek zamieścić swój podpis na każdej stronie dokumentu. Jeżeli oświadczenie zostało złożone w formie kserokopii, wszystkie strony muszą zawierać oryginalny podpis składającego oświadczenie.

Więcej wskazówek dla radnych dotyczących uzupełniania oświadczenia majątkowego pod adresem: http://wartowiedziec.org

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami