Ostrowice to gmina wiejska, położona w powiecie drawskim, w województwie zachodniopomorskim. Ma ok. 150 km2 powierzchni i  nieco ponad 2,5 tys. mieszkańców (wg stanu z 2015 r.). Na koniec 2017 roku miała ok. 50 mln zł długu.

Celem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice jest stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy oraz włączenie jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na nie ciężarów spłaty zobowiązań.

Gmina przestanie istnieć 1 stycznia 2019 r., jej zniesienie nastąpi w drodze rozporządzenia. Zarząd komisaryczny został ustanowiony w Ostrowicach na maksymalnie 2 lata, do 26 października 2018 r. Organy gminy zostaną jednak rozwiązane wcześniej, a ich zadania do 31 grudnia przejmie osoba wyznaczona przez premiera.

Od 1 stycznia 2019 r. wojewoda będzie miał 14 dni na wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zostanie opublikowane stosowne obwieszczenie w tej sprawie. W ciągu trzech miesięcy wierzyciele będą zobowiązani odpowiedzieć na ten dokument. Wierzytelności niezgłoszone w terminie - wygasną.

Ustawa nie precyzuje, do której gminy lub gmin zostaną włączone znoszone Ostrowice. Wiadomo jednak, że tylko w gminach Drawsko Pomorskie i Złocieniec zarządzono konsultacje publiczne w formie ankiet. Te zakończyły się odpowiednio 5 i 8 lipca.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza

 

W gminie Drawsko Pomorskie w konsultacjach wzięło udział 2,52 proc. uprawnionych mieszkańców. Większość opowiedziała się przeciw przyłączeniu zachodniej części Ostrowic. Natomiast w gminie Złocieniec w konsultacjach wzięło udział 1,14 proc. uprawnionych. Do magistratu trafiły 172 ankiety, w tym 151 z ważnymi opiniami. Za przyłączeniem wschodniej części Ostrowic do Złocieńca opowiedziały się 122 osoby.

Jeśli Ostrowice zostaną włączone do więcej niż jednej gminy, podział wyliczonej części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału w PIT zostanie dokonany proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej części włączanego obszaru. Część oświatowa subwencji ogólnej zostanie od razu naliczona dla gminy albo gmin, do których zostanie włączony obszar Ostrowic, proporcjonalnie do zakresu zadań oświatowych.

Ustawa przewiduje też przesunięcie terminów w procedurach budżetowych w związku z przygotowaniem projektu budżetu. Reguluje też m.in. rozliczanie dotacji, sporządzanie sprawozdań i realizację obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości. Obowiązki te ma spełnić wojewoda zachodniopomorski.