Podział gminy na stałe obwody głosowania w większości gmin został już dokonany w oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.). Obecnie, zgodnie z art. 13 Kodeksu wyborczego wójt może wnioskować o korektę tego podziału ale tylko wówczas, jeżeli wcześniej dokonano zmian granic gminy, zmieniła się liczba mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania.


Zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 2 października 2014 r. Termin ten dotyczy także zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. Z kolei, najpóźniej w 35 dniu przed wyborami (13 października br.) rada gminy tworzy tzw. odrębne obwody głosowania według zasad ustalonych w art. 12 § 4 - 6 oraz § 10 – 13 Kw.

Obwody odrębne tworzy się na wniosek wójta w:
1) zakładzie opieki zdrowotnej. Definicja zamieszczona w pkt. 7 art. 5 Kw – zakładu opieki zdrowotnej, rozszerzona odesłaniem do ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) stała się nieaktualna z uwagi na uchylenie wskazanej ustawy z dniem 1 lipca 2011 r. art. 220 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 217). Sytuacja ta może wywołać komplikacje, szczególnie przy sporządzania spisów wyborców. Dane osobowe pacjentów/pensjonariuszy mają charakter danych wrażliwych i przekazywanie ich w celu sporządzenia (de facto) ogólnodostępnego spisu wyborców bez jednoznacznej podstawy prawnej może okazać się niemożliwe. (por. www.samorzad.lex.pl - Wybory do Parlamentu Europejskiego: słowniczek utrudnia stosowanie Kodeksu);
2) domu pomocy społecznej;
3) zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu
- jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest dana placówka.

Nieutworzenie obwodu odrębnego jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby kierującej daną jednostką.

Po zasięgnięciu opinii osoby kierującej daną placówką jest możliwe utworzenie odrębnego obwodu głosowania także, jeżeli w dniu wyborów będzie przebywać w niej mniej niż 15 wyborców.

Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym z tym zastrzeżeniem, że wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

Na uchwałę w sprawie utworzenia obwodów odrębnych, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowienie; od postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Pobierz wzór uchwały rady gminy w sprawie odrębnych obwodów głosowania
@page_break@


Warto w tym miejscu przytoczyć treść § 4 art. 13a Kw. Otóż w terminie do 22 września br. zainteresowani (mieszkańcy) mogą przedkładać wójtowi propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych a wójt propozycje te niezwłocznie umieszcza w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy.

Po ostatecznym ustaleniu podziału gminy na obwody wójt podaje do wiadomości wyborców, w tym w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy, w formie obwieszczenia, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów (17 października 2014 r.) informacje o:
1) numerach i granicach obwodów głosowania;
2) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;
4) obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego;
5) możliwości głosowania przez pełnomocnika;
6) możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.

Egzemplarz obwieszczenia jest przekazywany niezwłocznie właściwemu komisarzowi wyborczemu.

Pobierz wzór obwieszczenia wójta gminy wydawanego na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że siedziba komisji wyborczej to adres lokalu, w którym głosuje wyborca oraz urzęduje komisja. Wniosek taki można wysnuć np. po lekturze art. 43 § 4 lub art. 156 § 2 pkt 2 i § 3 i 4 Kw. Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej według nowych przepisów jest dokonywana w trybie analogicznym do zmiany podziału na stałe obwody głosowania, łącznie z ogłoszeniem uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym, podaniem do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, niezwłocznym przekazaniem po jednym egzemplarzu uchwały wojewodzie i komisarzowi wyborczemu oraz zaskarżeniem jej przez wyborców.

Pobierz wzór uchwały rady gminy w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Prawdopodobnie na skutek apeli samorządowców, że zbytnie sformalizowanie procedury zmiany lokalu wyborczego może stać się źródłem niepotrzebnych komplikacji w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak pożar, katastrofa budowlana itp. w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1072) do art. 13a dodano § 2a, umożliwiający wójtowi po terminie, o którym mowa w § 2 tegoż artykułu (dla wyborów samorządowych po 2 października br.) w drodze zarządzenia dokonać zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, jeśli w skutek nadzwyczajnych wydarzeń przeprowadzenie głosowania w siedzibie ustalonej w uchwale przez radę byłoby niemożliwe.

Pobierz wzór zarządzenia wójta gminy w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Przed wydaniem obwieszczenia o granicach obwodów konieczne jest uregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą wyborców niepełnosprawnych. Zagadnieniu temu będzie poświecony odrębny artykuł zawierający również wzorce dokumentów.

Co do obwodów głosowania ważne jest przed wydaniem obwieszczenia:
1) ustalenie, które siedziby obwodowych komisji wyborczych są przystosowane dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 1/5 lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie każdej gminy powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Przy czym pojecie siedziby komisji dostosowanej dla potrzeb niepełnosprawnych ma charakter techniczny a nie prawny. Wójt nie ustanawia tych obwodów tylko je dostosowuje i informuje wyborców, które z nich spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938);
2) wyznaczenie co najmniej jednej obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Pobierz wzór zarządzenia wójta gminy ustalającego, które siedziby obwodowych komisji wyborczych są przystosowane dla wyborców niepełnosprawnych

Pobierz wzór zarządzenia wójta gminy w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego