Czy decyzje z zakresu odpadów należy nadal wysyłać do wiadomości WIOŚ, wójtów i marszałków?


Odpowiedź:

Organ wydający zezwolenie na odzysk lub przetwarzanie odpadów nie ma obowiązku wysyłania wydanych decyzji wójtom i marszałkom województwa wydanych decyzji.

Uzasadnienie:

Przepisy Działu IV Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru, rozdziału 1 Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. od odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) nie przewidują obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek innego organu o wydanym zezwoleniu.