Jesteśmy SP ZOZ-em. Naszym organem założycielskim jest rada miasta i gminy. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej powołana została rada społeczna, która jest organem opiniodawczym oraz doradczym dyrektora zakładu. Prowadzimy pełną księgowość.

Przez kogo powinno być zatwierdzane roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) naszego zakładu?

Czy w naszym przypadku organem zatwierdzającym może być rada społeczna, czy organ założycielski?

Czy zatwierdzenie sprawozdania powinno przybrać formę uchwały rady miasta i gminy?

Odpowiedź

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej leży w kompetencji organu stanowiącego podmiotu tworzącego. W przypadku opisanym w pytaniu zatwierdzenia dokonuje w formie uchwały rada gminy.

Co do podstaw prawnych należy wskazać art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.; dalej jako: u.r.). W art. 3 ust. 1 pkt 7 u.r. zdefiniowano organ zatwierdzający jako organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W odniesieniu do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnienia takie ma zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.) organ, który utworzył zakład. Organem uprawnionym do tworzenia zakładu opieki zdrowotnej jest z kolei organ stanowiący, tj. w przypadku gminy jest to rada gminy. Podstawą prawną podejmowania uchwały zatwierdzającej jest zawsze art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepis art. 53 u.r. Ponad wszelką wątpliwość nie jest organem zatwierdzającym rada społeczna, która jest zgodnie z art. 46 u.z.o.z. organem opiniodawczym i doradczym. Nie ma żadnych kompetencji nadzorczych czy kontrolnych ani tym bardziej prawa do zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Artykuł pochodzi z serwisu Prawo i Zdrowie