Czyim zadaniem jest rozważenie zakresu i skutków oddziaływań projektowanej myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej, jeżeli nie ma podstaw do nałożenia obowiązku dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

Ww. przedsięwzięcie nie należy do mogących oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) .

W materiale dowodowym, tj. projekcie budowlanym, wielokrotnie uzupełnianym i skierowanym do wydziału środowiska w celu jego zaopiniowania, przewidywany hałas, ilość substancji wprowadzanych do środowiska, opisane zostały ogólnikowo z danych technicznych karty producenta oraz pomiarów przy innych tego samego rodzaju myjniach. Brak symulacji i innych obliczeń wymaganych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko będących podstawą do stwierdzenia, czy planowana inwestycja odpowiada wymogom ochrony środowiska.

Czy wystarczy zapis, aby: "...zapewnić zachowanie standardów środowiska w granicach nieruchomości. W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu i/lub zanieczyszczeń powietrza zastosować rozwiązania chroniące środowisko, tj. na przykład wykonanie zieleni izolacyjnej lub ekranów akustycznych..."?

Odpowiedź:@page_break@

Organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a jeżeli inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, to organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę, a później pozwolenia na użytkowanie odpowiedzialny jest za ocenę, czy obiekt spełniał będzie wszystkie niezbędne wymagania, w tym wymagania ochrony środowiska.

Inwestor powinien natomiast dostarczyć wiarygodne i wyczerpujące informacje do podjęcia stosownej decyzji, ponieważ w innym przypadku nie powinien ich otrzymać. Znane mi są przypadki, gdy np. organy gminy od inwestora żądały analizy akustycznej. Dlaczego wprost inwestora nie wezwać do przedstawienia analizy akustycznej, przecież to nie raport o oddziaływaniu na środowisko a tylko informacje o spełnieniu wymagań.

Należy pamiętać o zapisie art. 76 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) .

Czyli zapisy w pozwoleniu na budowę zobowiązujące do zapewnienia zachowania standardów środowiska w granicach nieruchomości oraz w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu i/lub zanieczyszczeń powietrza zastosowania rozwiązań chroniące środowisko, tj. na przykład wykonanie zieleni izolacyjnej lub ekranów akustycznych są, moim zdaniem, zasadne.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)