Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016, poz. 250) rada gminy ustala stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wybraną metodę i wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (art. 6k ust. 5)

31 marca w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Prezesa GUS, które stanowi, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2015 r. wyniósł 1386 zł.

Sprawdź obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r. (M.P.2016, poz. 297) w serwisie Prawo.pl>>