Zgodnie z art. 33 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016. poz. 157), wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie, stanowiącej dochód własny gminy. Co ważne, określenie jej wysokości leży w gestii rady gminy, która ustala ją w drodze uchwały.

Dotychczas, kwota ta nie mogła być wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W wyniku nowelizacji, od początku przyszłego roku wysokość opłaty ulegnie zmianie - jej kwota nie będzie mogła być wyższa niż 1000 zł. Warto podkreślić, że minimalne wynagrodzenie w 2018 r. będzie wynosić 2100 brutto – to oznacza, iż 50 proc. będzie przekraczać kwotę 1000 zł. W konsekwencji, jednostki samorządu terytorialnego, które w swoich np. w uchwałach zacytowały treść art. 33 ust. 3 ustawy lub określiły opłaty na wyższym poziomie, będą zobligowane do zmiany treści uchwał określających wysokość wspomnianych opłat, tak aby nie przekroczyły one kwoty tysiąca złotych.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016. poz. 157)
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów