Program „Opieka 75+” jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystąpią do realizacji programu, uzyskają finansowe wsparcie do 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.

Czytaj: Wsparcie dla samorządów z programu „Opieka wytchnieniowa”>>
 

– Z analizy rocznych sprawozdań resortowych wynika, że w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich następuje wzrost liczby osób, którym przyznaje się usługi opiekuńcze. Strategicznym celem programu „Opieka 75+” jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak i pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W 2021 r. środki finansowe z programu „opieka wytchnieniowa” mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  • W ramach programu dopuszcza się następujące sposoby realizacji przez gminę usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. poprzez:
  • zatrudnianie opiekunek na podstawie umowy o pracę (jedynie w zastępstwie opiekunki przebywającej na urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim gmina ma możliwość realizacji przedmiotowych usług opiekuńczych w wybranej przez siebie formie);
  • zlecenie wykonania przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym;
  • zakupienie usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.