Z dniem 18 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818) . Celem nowych przepisów jest określenie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" ustanowionym uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.- "Wyprawka szkolna", jak również uregulowanie formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w sprawie jej udzielania.


Programem "Wyprawka szkolna" objęci zostali uczniowie rozpoczynający we wrześniu br. edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Pomoc udzielana będzie uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł (kryterium z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.). Wyjątek stanowią uczniowie I klasy szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy otrzymają pomoc jeżeli w ich rodzinach dochód nie przekracza kwoty 539 zł na osobę (kryterium z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc uzyskają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto pomoc może zostać udzielona uczniowi pomimo niespełnienia kryterium dochodowego, w przypadku zaistnienia takich sytuacji jak sieroctwo, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania itp.
 

Wysokość dofinansowania wynosić będzie w 2013 r., w zależności od klasy i szkoły osoby otrzymującej pomoc, rodzaju jej niepełnosprawności oraz faktu korzystania przez nią z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego, maksymalnie 225 zł, 325 zł, 390 zł, 445 zł, 607 zł lub 770 zł. Zgodnie z treścią nowych przepisów pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych przyznawana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek taki powinien zostać złożony do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń.Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818)