Do szkoły, dzieci dowożone są autobusem szkolnym i autobusami PKS. We wsi są chodniki i zadaszony przystanek autobusowy, który znajduje się w odległości około 100 m od szkoły.

Czy szkoła (dyrektor) ma obowiązek wyznaczyć nauczycieli odpowiedzialnych za odprowadzanie uczniów na przystanek autobusowy?

Czy też uczniowie mogą samodzielnie po zakończeniu zajęć szkolnych udawać się na przystanek autobusowy?

Nadmieniam, że autobusy odjeżdżają 10 min. po zakończeniu lekcji, a grupy uczniów liczą około 20 osób. Oczywiście dla uczniów, którzy wcześniej zakończyli lekcje i dojeżdżają do szkoły zapewniona jest opieka świetlicowa.

Odpowiedź

Zasady dotyczące zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków w szkołach reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1130). Akt ten określa obowiązki dyrektora szkoły w tym zakresie. Nie przewiduje on jednak obowiązku zapewnienia przez dyrektora szkoły opieki podczas drogi uczniów ze szkoły na przystanek autobusowy.

Ustawa o systemie oświaty w art. 17 ust. 3 przewiduje obowiązek gminy w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

W przypadku pierwszego obowiązku - dotyczy on także opieki w czasie przewozu. Mając na uwadze wykładnię językową tego przepisu należałoby uznać, że opieka ta ma być zapewniona jedynie podczas przewozu autobusem "szkolnym". Jednak praktycznie może ona sprowadzać się również do odprowadzenia dzieci na przystanek, czy do szkoły, jeżeli opiekunem jest nauczyciel tej szkoły. Natomiast w mojej ocenie przepisy nie przewidują obowiązku ani gminy ani dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom opieki przez nauczycieli w drodze z przystanku do szkoły. Nie oznacza to jednak, że taka opieka nie może być zapewniona.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)