Jeden z mieszkańców gminy wniósł skargę do sądu administracyjnego na uniemożliwienie mu wstępu na posiedzenie rady miasta.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie.

Jego zdaniem umożliwianie wstępu na posiedzenia rady miasta nie stanowi aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Na postanowienie skargę kasacyjną wniósł mieszkaniec oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Polecamy: Konferencja Edukacja w Samorządach>>>

NSA rozpatrując sprawę, przyznał rację skarżącym, iż uprawnienie obywatela do udziału w sesji rady gminy stanowi wyraz konstytucyjnej zasady jawności działania organów publicznych wyrażonej w art. 61 Konstytucji RP. Prawo do uczestnictwa obywatela w posiedzeniach rad gmin jest jednym z ważniejszych elementów budowy demokracji lokalnej.

Odmowa realizacji tego uprawnienia kreuje sprawę administracyjną, w ramach której organ administracji publicznej dokonuje czynności z zakresu administracji publicznej.

Czynność odmowy dotyczy zindywidualizowanego podmiotu, któremu odmawia się realizacji jego uprawnienia.

Zatem odmowa udziału w sesji rady gminy jest czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnienia wynikającego z przepisów prawa i podlega kognicji sądów administracyjnych – uznał sąd.

Postanowienie NSA z 24 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 2517/14, prawomocne