Zdaniem BCC nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwiająca zwrot wywłaszczonych nieruchomości, gdy nie został zrealizowany cel publiczny,  może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych. BCC przekazał do marszałka Sejmu opinię w tej sprawie. Projekt bowiem już wyszedł z rządu.

 


 

Nowela umożliwi zwrot wywłaszczonej nieruchomości czy udziału w niej każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy niezależnie od tego czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Zawiadomienie pozostałych uprawnionych (w przypadku braku możliwości ustalenia ich adresów) będzie odbywać się w drodze obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, ale też lokalnej prasie.  Starosta zawiadamia tak pozostałe osoby uprawnione, tj. zarówno poprzedniego właściciela jak i jego spadkobierców. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia adresu poprzedniego właściciela lub spadkobiercy,  może to zrobić w formie obwieszczenia.

Czytaj również: Obwieszczenia o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości mogą naruszać RODO >>

BCC krytycznie ocenia wymóg podawania w publicznym obwieszczeniu imienia i nazwiska poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy. - O ile zrozumiały i uzasadniony wydaje się zapis o wskazaniu tych danych w stosunku do ewentualnego adresata zawiadomienia, zainteresowanego w sprawie, o tyle nieproporcjonalne i zbędne jest publikowanie imion i nazwisk tych osób w obwieszczeniu - zauważa Łukasz Bernatowicz, ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych.  - Zapis ten budzi w szczególności wątpliwości w kontekście obowiązujących krajowych oraz wspólnotowych przepisów o ochronie danych osobowych. BCC proponuje rezygnację z publikowania tego typu danych w obwieszczeniu. Legislacyjnie można osiągnąć ten cel chociażby poprzez dodanie w proponowanym ust. 2a ustawy zapisu, że w stosunku do obwieszczenia ust. 2b pkt 3 nie stosuje się.

 


Pozostałe propozycje BCC ocenia pozytywnie, zwłaszcza wydłużenie proponowanego terminu „przedawnienia” roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w niej lub części. W pierwotnym projekcie termin ten określony był jako 10 lat, teraz jest wydłużony do lat 20.