Lustracja - jak poinformował Instytut w poniedziałkowym komunikacie - obejmuje osoby kandydujące na funkcje publiczne w samorządach terytorialnych, w tym radnych wszystkich szczebli samorządu, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy ewentualnej pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Oświadczenie lustracyjne należy złożyć we właściwej komisji wyborczej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie.

"Wskazane jest, aby kandydat zachował szczególną staranność wypełniając druk oświadczenia lustracyjnego, celem uniknięcia błędnego jego wypełnienia poprzez np. podpisanie części negatywnej i pozytywnej oświadczenia, co oznacza sprzeczność w jego treści" - zwraca uwagę Instytut. Dodaje też, że oświadczenia lustracyjne zawierające błędy formalne - np. brak podpisu, sprzeczność w treści, czyli wypełnioną i podpisaną część negatywną i pozytywną oświadczenia - nie będą przyjmowane do Biura Lustracyjnego IPN.

Obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego nie mają osoby, które po dniu 14 września 2007 r. złożyły już oświadczenie lustracyjne w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Osoby takie są zobowiązane jedynie do złożenia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Biuro Lustracyjne przypomina też, że oświadczenia lustracyjne lub informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydatów mogą być składane wyłącznie do właściwych komisji wyborczych wraz z pisemną zgodą kandydata na kandydowanie. Dokumenty te należy składać wyłącznie na wzorach określonych ustawą.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada; prawo głosu ma ponad 30,5 mln wyborców. Wybory - jak podała Państwowa Komisja Wyborcza - zostaną przeprowadzone w 2825 jednostkach samorządu terytorialnego: w 16 województwach, 314 powiatach i 2477 gminach (w tym 65 miastach na prawach powiatu) oraz 18 dzielnicach Warszawy. Wybory mają wyłonić 46 797 radnych (w tym 39 561 radnych gminnych, 6 276 radnych powiatowych, 555 radnych do sejmików województw i 423 radnych dzielnic Warszawy); a ponadto 1565 wójtów, 806 burmistrzów oraz 106 prezydentów miast. (PAP)