Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego


Sprawa dotyczyła radnego gminy, który użytkował grunty rolne, stanowiące własność powiatu. Radny nie zaprzestał prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego podjęta prez radę powiatu okazała się nieskuteczna, została bowiem wyeliminowana z obrotu prawnego prawomocnym wyrokiem WSA. Rada kolejnej uchwały nie podjęła. W związku z tym wojewoda zarządzeniem zastępczym stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego.


Radny w skardze do NSA, powołując się na art. 190 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) wskazał, iż termin do podjęcia przez radę uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego jest terminem prawa materialnego, którego naruszenie skutkuje niedopuszczalnością wydania zarządzenia zastępczego.


NSA nie zgodził się ze stanowiskiem radnego. Zwrócił uwagę, iż upływ terminu do wydania przez radę uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego nie zamyka drogi do wydania przez organ nadzoru zarządzenia zastępczego.


Sąd podkreślił, iż istotą zarządzenia zastępczego jest właśnie to, że gwarantuje ono osiągnięcie skutku wymaganego przez prawo w sytuacji, gdy właściwy organ samorządowy nie wykonując swoich kompetencji skutek ten udaremnia. Kompetencje organu nadzoru nie są ograniczone w tym zakresie żadnym terminem, a termin do przez radę powiatu uchwały o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego ma charakter instrukcyjny i nie wypływa na możliwość korzystania przez organ nadzoru z kompetencji do wydania zarządzenia zastępczego – uznał NSA.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 3 grudnia 2013 r., sygn. akt II OSK 2709/13

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.