Zarząd ZGW RP ocenił założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. W przyjętym stanowisku między innymi negatywnie zaopiniował zwiększenie zakresu zadań gminy o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz utrzymanie i budowę urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane.

Przedstawiony projekt założeń nowelizacji Prawa wodnego przewiduje między innymi wzmocnienie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania wód oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa. Proponuje się w nim odebranie starostom kompetencji z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi i przekazanie ich wójtom jako zadanie własne, zwiększenie zakresu zadań gminy o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz utrzymanie i budowę urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane.

Związek Gmin Wiejskich RP, biorąc pod uwagę fakt, że urządzenia melioracji szczegółowych nie leżą na gruntach gminnych, lecz w większości na gruntach prywatnych właścicieli, oraz że zadania z zakresu ewidencji gruntów prowadzą powiaty, proponuje przekazanie starostom wyżej wymienionych kompetencji. Zadania własne gmin prowadzone są na majątku będącym ich własnością. Proponuje zatem przekazanie starostom nadzoru nad urządzeniami melioracji szczegółowych oraz utrzymanie i budowę urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Uzasadnia to również faktem, że cieki wodne nie zamykają się w granicach gmin, ale wykraczają poza nie. Powiaty mogą wprowadzić jednolite opłaty dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, które będą wnosić właściciele gruntów i osoby korzystające z funkcjonujących na całym obszarze urządzeń.

Zarząd wnioskuje także, aby Zarządy Dorzeczy zostały wyposażone w kompetencje nieodpłatnego przekazywania gminom na ich wniosek tytułu prawnego do zagospodarowywania turystycznego atrakcyjnych terenów bezpośrednio przylegających do akwenów wodnych, rzek i jezior. Gminy z racji swojego położenia gotowe są porządkować i utrzymywać te tereny, a także zagospodarowywać na cele ogólnodostępnej turystyki i nieodpłatnego wypoczynku mieszkańców. Stosowane obecnie zasady polegające na odpłatnej dzierżawie na okres 3-5 lat nie sprzyjają trwałemu inwestowaniu gmin w turystykę, szczególnie z wykorzystaniem funduszy UE – czytamy w opublikowanym przez ZGW RP stanowisku.

(www.zgwrp.pl)