Przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody była uchwała Rady Gminy Dobromierz w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W przytoczonej sprawie podstawa prawna do wydania uchwały uległa nowelizacji z dniem 1 lutego 2015 r.

Nowa ustawa przewidywała co prawda , że akty prawne wydane na podstawie 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399) zachowają moc na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, ale nie wprowadziła przepisu szczególnego dopuszczającego nowelizowanie aktu wydanego w oparciu o podstawę prawną w brzmieniu już nieobowiązującym. W opinii wojewody działanie polegające na dokonywaniu zmian w uchwale ustanowionej na podstawie delegacji prawodawczej w brzmieniu już nieobowiązującym nie jest stanowieniem aktu w granicach upoważnienia i narusza artykuł 94 Konstytucji RP.

Zdaniem wojewody, działanie Rady Gminy Dobromierz naruszyło wynikającą z art.2 Konstytucji RP zasadę prawidłowej legislacji. Zgodnie z § 34 Zasad techniki prawodawczej - "nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość". W powyższej sytuacji organy stanowiące gmin nie zostały upoważnione do nowelizowania ustanowionych przed dniem 1 lutego 2015 r. uchwał w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały organu gminy i wstrzymał jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2015 r. (NK-N.4131.20.40.2015.AS)