Omówienie zmian w prawie pochodzi z 
programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

W Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" opublikowane zostały nowe uchwały Państwowej Komisji Wyborczej podjęte na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zm.). Uchwały PKW wprowadzają nowe wzory niektórych protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze oraz określają wytyczne dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 1053) modyfikuje niektóre wzory protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze. W formie załączników do nowej uchwały PKW określono następujące wzory: 1) wzór protokołu głosowania w obwodzie ustalony dla wyborów do rad gmin niebędących miastem na prawach powiatu, 2) wzór protokołu głosowania w obwodzie ustalony dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 3) wzór protokołu głosowania w obwodzie ustalony dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, w której w dodatkowym terminie został zarejestrowany tylko jeden kandydat, 4) wzór protokołu głosowania w obwodzie ustalony dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 5) wzór protokołu głosowania w obwodzie ustalony dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, w której w dodatkowym terminie został zarejestrowany tylko jeden kandydat.
 

W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa (M.P. poz. 1054), określone zostały, obok wytycznych dla komisarzy wyborczych (załącznik nr 1), następujące wzory obwieszczeń: obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa (załącznik nr 2), obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa (załącznik nr 3) oraz obwieszczenia komisarza wyborczego uzupełniającego obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa (załącznik nr 4).
 

Z kolei w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. poz. 1055) określone zostały wytyczne dotyczące postępowania organów wyborczych w sytuacji wystąpienia problemu z systemem informatycznym (np. całkowitego braku możliwości skorzystania z tego systemu). Wytyczne podzielona zostały na trzy rozdziały: I. Tryb postępowania obwodowych komisji wyborczych, II. Tryb postępowania terytorialnych komisji wyborczych oraz III. Tryb postępowania komisarzy wyborczych. Warto zaznaczyć, w kontekście nowej uchwały, że w ostatnim czasie pojawiły się informacje na temat problemów PKW z systemem informatycznym, który ma wspomagać pracę organów wyborczych w najbliższych wyborach samorządowych.

Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.