Projekt rozporządzenia zakłada utworzenie nowych stanowisk pracy dla pracowników samorządowych w starostwach w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów: specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Do sprawowania tych funkcji wymagane będzie posiadanie wykształcenia średniego (specjalista) bądź wyższego o specjalności pojazdy samochodowe, mechatronika, mechanika bądź transport drogowy. Posiadanie innego wykształcenia nie będzie jednak problemem w przypadku, gdy pracownik w zakresie swoich obowiązków posiada wykonywanie czynności kontrolnych nad stacjami kontroli pojazdów, jeżeli zatrudniony jest na tym stanowisku przez okres dłuższy niż 5 lat. W przeciwnym wypadku starosta winien powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie jest efektem zbadania przez NIK nadzoru sprawowanego przez starostów nad stacjami kontroli pojazdów (obowiązek taki wynika z przepisu art. 83b ust. 1 Prawa o ruchu drogowym . Przeprowadzone kontrole wykazały szereg nieprawidłowości w prawie wszystkich ze skontrolowanych starostw, w tym pełnienie czynności związanych z nadzorem przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji.

Projektowane rozporządzenie ma wejść po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pobierz projekt rozporządzenia (.pdf)

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).