Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Oferta niezgodna z SIWZ nie zawsze do odrzucenia >>

Krajowa Izba Odwoławcza zaznacza, że niezgodność oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź usługi, a także sposób wykonania robót budowlanych nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiajacego.

Oferta niezgodna ze specyfikacją wypada z gry >>

W postępowaniu rozpatrywanym przez KIO, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przewidział odmienny od okreslonego w SIWZ sposób i warunki realizacji zamówienia w przedmiocie sposobu obliczenia ceny i zaprezentowania tej ceny w swojej ofercie. Szczegółowe wymagania i założenia sposobu wykonania zamówienia znalazły się w wymogach SIWZ, w tym także we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

W ocenie Izby, oferta ta była w warstwie merytorycznej niezgodna z treścią SIWZ. Wymagania dotyczące przedstawienia zestawień robocizny, materiałów i pracy sprzętu nie miały jedynie charakteru pomocniczego, wtórnego. Być może nie wpływały na możliwość sprawdzenia oferty pod względem jej zgodności z przepisami ustawy p.z.p., czy też przedmiarem robót, ale z pewnością miały znaczenie dla przyjętego przez zamawiającego w postępowaniu sposobu rozliczenia umowy przy wykonywaniu robót budowlanych.

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 18 września 2014 r., KIO/KD 79/14

Źródło: www.uzp.gov.pl