Zamawiający, opracowując dokument SIWZ, wprowadzają różne zastrzeżenia dotyczące przygotowania oferty, są to często zastrzeżenia formalne określające przykładowo sposób numerowania stron. Natomiast już w wyroku z dnia 18 stycznia 2006 r., UZP/ZO/079/06, Zespół Arbitrów stwierdził, że: „(...) brak numeracji stron oferty nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty z powodu niezgodności jej treści z treścią SIWZ, albowiem numerowanie stron ma jedynie charakter formalno-porządkowy, nie stanowi i nie wpływa na treść oferty (...)". Do analogicznego wniosku doszła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 kwietnia 2008 r., KIO/UZP 323/08, orzekając, że: „Jako naruszenie, co do formy a nie treści należy ocenić brak numeracji wszystkich stron oferty. Uchybienie takie nie może być przesłanką do odrzucenia oferty, bowiem przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. przewiduje skutek odrzucenia jedynie w przypadku, gdy treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji".

Zdarza się, niestety, że zamawiający próbują sankcjonować braki oferty, które nie są brakami merytorycznymi i stwierdzić należy, że nie jest to słuszna praktyka. W wyroku z dnia 15 lipca 2004 r., UZP/ZO/0-1058/04, potwierdził to Zespół Arbitrów. Wskazał, że: „Skoro zamawiający zarzucił ofercie odwołującego tylko uchybienia formalne, należy uznać, iż jej treść zgodna jest z SIWZ. Zatem w zaistniałym stanie faktycznym, w ocenie Zespołu Arbitrów, zamawiający niesłusznie normę prawną zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych interpretuje rozszerzając ją na uchybienia formalne (...)".
 
Nieistotne z punktu widzenia zgodności oferty z postanowieniami SIWZ są między innymi odstępstwa w odniesieniu do sposobu jej pakowania, kolejności załączanych dokumentów, spisu treści, czy wytycznych dotyczących sporządzenia opisu koperty. Takie podejście do niezgodności formy oferty potwierdza również kolejny wyrok Zespołu Arbitrów (UZP/ZO/0-969/07), gdzie wskazano, że: „(...) umieszczenie wbrew wymaganiom zawartym w SIWZ nazwy wykonawcy składającego ofertę na jej opakowaniu nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.".
 
Pełna treść artykułu dostępna jest w programie LEX Zamówienia Publiczne.