Podstawowym dokumentem w postępowaniu o zamówienie publiczne jest SIWZ wraz z załącznikami. To na podstawie zapisów tego dokumentu wykonawcy przygotowują składane następnie oferty. SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu powinny określać szczegółowy sposób i wskazywać według jakich kryteriów oceniana będzie merytoryczna treść oferty. Są to dokumenty wiążące dla wykonawców, dlatego też powinny one być precyzyjne i czytelne, a postanowienia tych dokumentów nie mogą stwarzać wykonawcom problemu z ich rozumieniem. Dokumenty te wiążą również drugą ze stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zamawiającego, który dokonując procesu badania i oceny ofert, powinien w pierwszej kolejności kierować się literalnym brzmieniem SIWZ oraz ogłoszenia, a także zasadą równego traktowania wykonawców, a więc do oceny każdej złożonej w postępowaniu oferty, zarówno w zakresie podmiotowym, jak też przedmiotowym, przyjąć jednakowe kryteria oceny wynikające z SIWZ.

Wykonawcy nie mogą pozostawać w niepewności co do kryteriów, jakimi będzie kierował się zamawiający przy ocenie złożonych ofert.

To zamawiający wyznacza granice oceny ofert, a także zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia i podczas dokonywania czynności oceny granic tych nie może przekroczyć. Niedopuszczalna jest wobec tego ocena oparta o intencje zamawiającego, niewyrażone wprost w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Przedmiar robót stanowi tylko zestawienie ilościowe poszczególnych asortymentów robót, natomiast szczegółowe określenie tego asortymentu (czyli określenie wszystkich czynności niezbędnych do wykonania danej pozycji przedmiarowej) zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Są one katalogiem czynności, a nie katalogiem kosztów, za wykonanie których wykonawca powinien wskazać określoną cenę jednostkową.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 kwietnia 2013 r., KIO 867/13.