Nierealne wymagania megaustawy

Gminy nie zdążą dostosować planów miejscowych do przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Obowiązku nie wykonają również wojewodowie.

O tym, że gminy nie zdążą z wykonaniem wynikającego z art. 75 megaustawy obowiązku dostosowania obowiązujących planów miejscowych do wymagań jej art. 46 ust. 1, poinformowała posłów prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Innowacyjności poświęconego ocenie skutków rocznego obowiązywania ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Termin 17 lipca nieubłaganie się zbliża. Konieczna wydaje się zmiana ustawy. Art. 75 ust. 3 megaustawy stanowi, że każdy wójt (burmistrz czy prezydent miasta) ma obowiązek przedłożyć właściwemu wojewodzie obowiązujące plany miejscowe oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z wymaganiami określonymi w art. 46 ust. 1. Jeżeli wojewoda stwierdzi, że treść przedłożonych planów nie została dostosowana należycie, to zmienia plan miejscowy, wydając w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Zmieniony w tym trybie plan wywołuje skutki prawne, takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Koszty zmiany planu miejscowego przez wojewodę ponosi w całości gmina.

Źródło: Rzeczpospolita, 16 czerwca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 16 czerwca 2011 r.