Czy osoba, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, otrzymująca zasiłek stały w wysokości 65 zł z miejskiego ośrodka pomocy społecznej, może być skierowana przez MOPS do realizacji prac społecznie użytecznych?

Odpowiedź


Odpowiedź na pytanie wymaga analizy art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) - dalej jako u.p.z.i.r.p., oraz art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - dalej jako u.r.o.n.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73a u.p.z.i.r.p. do wykonywania prac społecznie użytecznych – czyli do prac organizowanych przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej – mogą być skierowane wyłącznie osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 u.p.z.i.r.p.


Stosownie do art. 11 ust. 2 u.r.o.n. osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji: szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych, badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 u.p.z.i.r.p., zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 u.p.z.i.r.p., finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 u.p.z.i.r.p. lub studiów podyplomowych.


W zamkniętym katalogu wymienionym w tym przepisie nie wymieniono prac społecznie użytecznych, więc osoba, o której mowa w pytaniu mogłaby brać udział w tych pracach wyłącznie w razie spełniania warunków określonych w art. 73a ust. 1a u.p.z.i.r.p. Natomiast nie ma możliwości prostego przeniesienia uprawnień osób bezrobotnych w zakresie prac społecznie użytecznych na osoby poszukujące pracy przy jednoczesnej zmianie źródła finansowania stosownie do art. 11 ust. 3 u.r.o.n. z Funduszu Pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.