RPO już w 2016 r. występował do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o informację o stanie prac nad projektem ustaw o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego. Pytania ponowił pod koniec bieżącego roku. W odpowiedzi resort poinformował go, że 4 października br. projekt został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów, który wydał zalecenia i polecił skierowanie go do ponownego potwierdzenia. 13 grudnia został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów. Teraz czeka na jej decyzje, po przyjęciu trafi do dalszych prac w Sejmie. 

Czytaj: Polacy akceptują wymuszanie zeznań przez tortury>>

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach

Ministerstwo poinformowało też, że nowe przepisy wejdą w życie w 30 dni od dnia ogłoszenia. Z kolei te dotyczące placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku -  z uwagi na fakt, że odnoszą się m.in. do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - oraz przepis dotyczący obowiązku prowadzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazu nałożonych kar pieniężnych - wejdą w życie 1 czerwca 2019 r.

 


RPO pozytywnie o projekcie 

Rzecznik pozytywnie ocenia przygotowany projekt nowelizacji, bo jak podkreśla gwarantuje on możliwość - w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce - jednoczesnego cofnięcia przez wojewodę zezwolenia na prowadzenie placówki oraz nakazania wstrzymania prowadzenia tej placówki, z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

- Proponowane zmiany uwzględniają także postulat dotyczący zasad opuszczania terenu placówki przez mieszkańców domów pomocy społecznej, analogicznie jak w placówkach zapewniających całodobową opiekę. Dobrym rozwiązaniem jest także zaostrzenie odpowiedzialności podmiotu prowadzącego bez zezwolenia więcej niż jedną placówkę - dodaje. 

Powołując się na dane MSWiA dodaje, że mimo kontroli i sankcji pieniężnych liczba nielegalnych placówek nie maleje. - Przemawia to dodatkowo za potrzebą  uznania za priorytetowe działań prawodawczych w tym zakresie - zastrzega. 
KMPT się zajmie - kontrole jednak utrudnione

Czytaj: "Nie dla tortur" - rusza ogólnopolska kampania informacyjna>>

RPO zdecydował, że prywatnymi placówkami opiekuńczymi ma zająć się zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Problem - jak przyznaje - jest w tym, że zespół jest mały, stale niedofinansowany, a placówek podlegających jego kontroli jest 3 tysiące.

Kontrole wyzwaniem, może dochodzić do tortur

Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Przemysław Kazimirski podkreśla, że kontrole takich miejsc są dużym wyzwaniem. - Przede wszystkim żeby trafić do takiej placówki. Bo najpierw musimy mieć sygnał, że taka placówka rzeczywiście istnieje, i że pod szyldem ośrodka wypoczynkowego prowadzona jest działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna - mówi. 

 

I dodaje, że problemem dla przedstawicieli RPO może być też wejście do takiej placówki. - W takiej sytuacji prawdopodobnie musielibyśmy poprosić o asystę policji. Z kolei ta mogłaby by być wezwana przez nas tylko wtedy gdy mielibyśmy uprawdopodobnione łamania praw ludzi tam przebywających – zaznacza. 

Według niego problem jest jednak istotny.

 - Mówimy o placówkach, które świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne pod przykrywką zupełnie innej działalności gospodarczej. Przykładowo pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe. To, że ich właściciele w ten sposób omijają przepisy prawa i nie zgłaszają tego rodzaju usług prowadzi do tego, że w tych placówkach nie muszą stosować pewnych standardów, wynikający z ustawy o pomocy społecznej. A przepisy te nakładają na nich m.in. obowiązek dostosowania budynku, odpowiedniego rozmieszczenia mieszkańców, czy określają liczbę mieszkańców, którzy mogą zamieszkiwać w placówce. Omijanie przepisów ustawy zwiększa w sposób istotny ryzyko zaistnienia w takich miejscach aktów tortur, znęcania się, nieludzkiego traktowania - dodaje.