Pytanie użytkownika LEX Administracja:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony przez wnioskodawcę w formie dokumentu elektronicznego na ESP tutejszego urzędu. Wnioskodawca nie podał w tym wniosku o dowód osobisty adresu do korespondencji, co jest niezgodne z art. 28 pkt 10 ustawy o dowodach osobistych.

Organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez podanie ww. adresu do korespondencji. Wnioskodawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braku formalnego i nie wskazał adresu do korespondencji.

 Czy niepodanie adresu do korespondencji we wniosku o dowód osobisty zgodnie z art. 28 pkt 10 ustawy o dowodach osobistych stanowi podstawę do odmowy wydania dowodu osobistego zgodnie z art. 32 ustawy o dowodach osobistych ((…) gdzie jest zapisane "lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy")?

ODPOWIEDŹ

 Niewskazanie przez osobę składającą wniosek o wydanie dowodu osobistego adresu zamieszkania nie może stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 28 ustawy z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych, wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera: 1) numer PESEL, 2) nazwisko i imię (imiona), 3) nazwisko rodowe, 4) imię ojca, 5) imię i nazwisko rodowe matki, 6) datę i miejsce urodzenia, 7) płeć, 8) obywatelstwo, 9) powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego, 10) adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, 11) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, 12) pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych. Pominięcie jednej z danych wskazywanych jako elementy wniosku stanowi brak formalny podania.

 W przypadku, gdy wniosek nie zawiera któregoś ze wskazanych elementów zastosowanie znajdzie art. 64 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., stanowiący, że wtedy, gdy w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania, zaś jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


 W opisanym stanie sprawy, wnioskodawca nie wskazał we wniosku adresu (do korespondencji). W takiej sytuacji organ powinien pozostawić podanie bez rozpoznania, chyba że adres można było ustalić na podstawie innych posiadanych przez organ danych. Skoro organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez podanie brakującego adresu do korespondencji, to znaczy, że adres ten można było ustalić pomimo niezamieszczenia go we wniosku. Innymi słowy, jeżeli organ ma możliwość skutecznego doręczenia stronie wezwania do uzupełnienia braku formalnego w postaci adresu korespondencyjnego, to oznacza, że wezwanie takie jest bezprzedmiotowe. Wyłącznie wtedy, gdy podanie nie spełnia innych, niż brak adresu, wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków.

 Z tych samych powodów, w opisanej sytuacji nie ma podstaw do zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych, wskazującego, że odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych.

Skoro organ ma wiedzę, co do adresu (do korespondencji) wnioskodawcy, to nie może wyciągać negatywnych konsekwencji wobec strony, która nie uczyniła zadość wymogowi wskazania we wniosku o wydanie dowodu osobistego tego adresu. Jeżeli takiej wiedzy by nie miał, nie dysponowałby ani możliwością wystosowania wezwania do usunięcia braku formalnego, ani do doręczenia decyzji administracyjnej odmawiającej wydania dowodu osobistego. Dlatego w takiej sytuacji k.p.a. wskazuje na konieczność pozostawienia podania bez rozpoznania.

Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz Wojciech Maciejko

Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz