Prezydent miasta odmówił wszczęcia postępowania dotyczącego usunięcia bez zezwolenia drzewa z pasa drogowego. W uzasadnieniu organ wskazał, że wszczęcie postępowania w sprawie byłoby bezpodstawne, bowiem podczas przeprowadzanych oględzin stwierdzono, że nie miało miejsce usunięcie drzew lub krzewów. Przedmiotowa roślinność miała formę krzewiastą. Nie doszło również do zniszczenia drzew, gdyż wykonane zabiegi pielęgnacyjne zostały wykonane prawidłowo, w odpowiednim terminie i nie wpłynęło to negatywnie na stan zdrowotny krzewów, a miały jedynie na celu poprawę bezpieczeństwa dla ruchu drogowego.

Na to postanowienie wnioskodawca złożył zażalenie. W uzasadnieniu argumentował, iż drzewa stanowiły i stanowią naturalną osłonę przed zwiększającymi się uciążliwościami od komunikacji drogowej. W wyniku usunięcia drzew doszło do zniszczenia zieleni i naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody.

SKO stwierdziło, że skarżącemu nie przysługuje status strony w postępowaniu prowadzonym przez organ I instancji na podstawie art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>