Ukazała się zapowiedź najnowszego wydania kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” (2/2015)Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom i problemom prawnym powstającym w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Pismo profesjonalnie i w sposób usystematyzowany zapoznaje czytelnika z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewodów i uchwałami kolegiów regionalnych izb obrachunkowych. Każdy numer zawiera chronologiczny i alfabetyczno-rzeczowy skorowidz aktów prawnych.


Przykładowe orzeczenia dotyczą:
• ustroju, organizacji powiatu i zakresu kompetencji jego organów,
• ustroju, organizacji gminy i zakresu kompetencji jej organów,
• gospodarki gruntami i planowania przestrzennego,
• spraw proceduralnych,
• budżetu, jego zmian oraz kontroli wykonania.
 

Sprawdź zapowiedź najnowszego numeru kwartalnika Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych w internetowej księgarni Profinfo.pl>>>