Pracownica (zatrudniona w gminie - pracownik samorządowy) przedłożyła dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym oraz dokumenty potwierdzające przejęcie tego gospodarstwa, w związku z tym okres tej pracy zalicza się do pracowniczego stażu pracy, w tym również do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy (150% wynagrodzenia) otrzymała w październiku 2007 r., czyli za 35 lat pracy otrzymałaby nagrodę w październiku 2012 r. Okres pracy w gospodarstwie rolnym to 2 lata i 10 miesięcy.

W jakiej wysokości należy wypłacić jej nagrodę po złożeniu dokumentów i kiedy wypłacić następną nagrodę i w jakiej wysokości (procentowej)?

Odpowiedź

Pracownica nie otrzyma teraz nagrody za 35-lecie zatrudnienia, za to już w 2015 r. może nabyć prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) – dalej u.p.s. pracownikowi samorządowemu nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego;
po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Ponadto pracownik obowiązany jest do udokumentowania prawa do tej nagrody, jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji (§ 8 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; Dz. U. Nr 50, poz. 398 – dalej r.w.p.s. ).

Jeżeli więc pracownica w październiku 2007 r. osiągnęła 30 lat pracy, to oznacza, że w październiku 2011 r., po doliczeniu stażu pracy w gospodarstwie rolnym, jej bieżący staż pracowniczy wynosi faktycznie 36 lat i 10 miesięcy. W efekcie nie może ona otrzymać nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy, gdyż upłynął już wskazany w § 8 ust. 11 r.w.p.s. okres 12-miesięczny, który dawałby prawo do np. wcześniejszej wypłaty nagrody wyższego stopnia. Przepisy nie przewidują zaś nabycia prawa do nagrody za 36 lat pracy. Prawo do nagrody jubileuszowej powstaje w dniu, w którym pracownik osiąga określony w przepisach płacowych staż pracy. Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy w dniu jej nabycia obowiązują przepisy, na podstawie których może być wypłacona (wyrok SN z 11 kwietnia 2006 r., I PK 172/05, OSNP 2007, nr 7-8, poz. 95).
W efekcie pracownica nie otrzyma teraz nagrody za 35-lecie zatrudnienia, za to jednak już w 2015 r. może nabyć prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy, w kwocie 300% wynagrodzenia miesięcznego (art. 38 ust. 2 pkt 5 u.p.s. ).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)