22 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 7 maja 2020 r.o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. poz. 1069).

Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Zaproponowano również, aby ocenę i monitorowanie jednostek oceniających prowadziło Polskie Centrum Akredytacji.

W znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Ograniczanie emisji amoniaku do atmosfery jest zgodne z propozycję KE dot. Europejskiego Zielonego Ładu. Nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia.

Czytaj też: NIK: Ministerstwo Rolnictwa nie kontroluje jakości doradztwa rolniczego >

Nowelizacja przenosi też kompetencje w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZWE” i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Aktualnie PIORiN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz kontroluje obrót środkami ich ochrony oraz stosowaniem tych środków. Dlatego też, by zapewnić pełną ochronę zdrowia roślin i zapobiec ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin trzeba powierzyć PIORiN również nadzór nad wprowadzaniem do obrotu tych nawozów i środków.

Nowelizacja weszła w życie 23 czerwca z wyjątkiem kilku przepisów. Przepisy dotyczące przejęcia kompetencji przez PIORiN wejdą w życie  1 lipca br., a ws. zakazu stosowania mocznika od 1 sierpnia 2021 r.