Janusz Żbik, podsekretarz stanu w ministerstwie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych elementów prac nad założeniami nowej ustawy kodeksu budowlanego jest problem rozlewania się zabudowy.

Zdaniem Żbika problematyka zagospodarowania przestrzennego wymaga skutecznej interwencji publicznej, ponieważ mechanizmy rynkowe w krótkim czasie nie rozwiążą dylematów zrównoważonego rozwoju. Podsekretarz stanu MTBiGM zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania lokalnej społeczności np. poprzez konsultacje społeczne. Rosnące aspiracje i kumulowanie się zjawisk degradacji tkanki technicznej powodują konieczność podjęcia działań zapobiegających odpływowi mieszkańców i rozlewaniu się miast przez uatrakcyjnienie dzielnic centralnych, a także rewitalizację mającą cele społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Polityka miejska musi być powiązana z polityką mieszkaniową, transportową, ekologiczną, ułatwieniami dla inwestycji na terenach wcześniej zagospodarowanych – argumentował Żbik.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Budownictwo >>>