Ministerstwo Finansów udzieliło szerokich wyjaśnień dotyczących pojęcia kontroli zarządczej według nowej ustawy o finansach publicznych .

Zgodnie z ministerialnym pismem, wystosowanym do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw, kontrola zarządcza w samorządach to głównie system wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji.

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) nakłada obowiązek kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Pismo wiceministra finansów (nr DA6/4095/NWX/2010/775) precyzuje treść art. 68 ust. 1 tej ustawy , który do tej pory budził sporo kontrowersji. Kontrola zarządcza zdefiniowana w tym przepisie jest jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Choć, nawiązując do omawianego pisma, na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, staroście, marszałku województwa ciąży obowiązek zapewnienia adekwatnego i skutecznego systemu kontroli, to należy pamiętać, że ustawa nie wiąże z tym faktem żadnych szczególnych kompetencji dla tych organów.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 12 lutego 2010 r.