Odpowiedź

Kontrolowanie przez organ prowadzący szkołę dokumentacji pedagogicznej jest dopuszczalne tylko wówczas, jeśli ma na celu wyjaśnienie kwestii finansowych i administracyjnych - zob. art. 34a ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty . Stosownie do postanowień art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych , do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. A zatem – wyłącznie administrator określonych danych osobowych jest uprawniony do tego, by upoważnić konkretne osoby do przetwarzania tych danych. Administratorem danych osobowych jest podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych ). Jak się wydaje – organ prowadzący szkołę nie jest administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji pedagogicznej i wobec tego nie jest uprawniony do tego, by nadawać upoważnienia do przetwarzania tych danych. Zwrócić jednak należy uwagę na to, iż w przypadku dokonywania kontroli przez uprawniony do tego podmiot, udostępnienie danych osobowych przez kontrolowany podmiot będzie dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych Na podstawie wskazanego przepisu dopuszczalne jest bowiem przetwarzanie danych osobowych (w tym również ich udostępnianie – zob. art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych ), jeśli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)